GDPR

Informace ke zpracování osobních údajů

Autoškola Bc. Jiřina Fabiánová (dále jen Autoškola), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovolují informovat klienty o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Autoškoly, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Autoškolou.

Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

Autoškolou já, Bc. Jiřina Fabiánová, IČ 02064936, se sídlem Rampasova 129, Liberec 24, 46312 Česká republika,       e-mail: info@fabiskola.cz, telefon +420 732326878.

Klientem (dále také jen "subjekt údajů") jste Vy, zákazník, kterému poskytujeme službu. 

Autoškola poskytuje služby v oblasti získání nebo rozšíření řidičského oprávnění, hospodárné a defenzivní jízdy a doplňující / kondiční jízdy.

Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně Vás e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebudete-li se změnou souhlasit, máte právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu o poskytování služeb.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR") a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Jako správci osobních údajů na základě zvláštního zákona je při zpracování osobních údajů Autoškola povinna dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Právní úprava ochrany osobnosti člověka včetně jeho přirozených práv je obsažena v § 81 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.

Autoškola jako správce osobních údajů je oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveným zákonem bez souhlasu subjektu údajů. Zpracování dalších osobních údajů je možné pouze se souhlasem subjektu údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány osobami, které přicházejí do styku s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Jaké osobní údaje a za jakým účelem Autoškola zpracovává?                                                                             Autoškola zpracovává na základě právních předpisů osobní údaje nutné k identifikaci subjektu údajů a k plnění právních povinností stanovených právními předpisy v rámci oblastí spadajících do působnosti Autoškoly.

Jedná se o následující osobní údaje: (vyplněné do žádosti o přijetí k výuce a výcviku)                                                    - jméno a příjmení,                                                                                                                                                                        - datum narození,                                                                                                                                                                          - číslo dokladu totožnosti,                                                                                                                                                            - číslo řidičského průkazu,                                                                                                                                                            - telefon,                                                                                                                                                                                        - email,                                                                                                                                                                                            - adresu.

Osobní údaje, které poskytuje subjekt údajů dobrovolně za účelem zjednodušení a zefektivnění komunikace s autoškolou, tj. zejména email a telefonní číslo, jsou zpracovávány na základě titulu oprávněného zájmu.

Z jakých zdrojů Autoškola osobní údaje získává?                                                                                                     Autoškola získává osobní údaje zejména od subjektu údajů z Žádosti o přijetí k výuce a výcviku.

Jakým subjektům Autoškola osobní údaje poskytuje?                                                                                           Příslušným obecním úřadům obce s rozšířenou působností.

Kam se obrátit, domníváte-li se, že osobní údaje Autoškola zpracovává v rozporu se zákonem?                  Informaci o tom, jaké osobní údaje o konkrétním Subjektu údajů Autoškola zpracovává, si může Subjekt údajů či zastupující osoba vyžádat písemně na adrese:                                                                                                        Autoškola Bc. Jiřina Fabiánová, Rampasova 129, Liberec 24, 46312                                                                                  E-mail: info@fabiskola.cz                                                                                                                                                       Tel.: +420 732326878