Zákaz řízení

Pokud Vám byl uložen trest zákazu řízení (tj. zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel) a kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok musíte za účelem vrácení řidičského oprávnění kromě zdravotní a psychické způsobilosti prokázat také odbornou způsobilost:

 • Odbornou způsobilost prokážete přezkoušením z odborné způsobilosti
 • Zdravotní způsobilost prostřednictvím formuláře k doložení zdravotní způsobilosti.
 • Psychickou způsobilost vyšetřením u akreditovaného dopravního psychologa (zprostředkujeme pro Vás).

Co je třeba přinést do autoškoly?

 • Výpis z karty řidiče z Městského úřadu nebo Magistrátu. POZOR - ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné Rozhodnutí nebo Usnesení s vyznačenou právní mocí (pokud to ještě není vyznačeno v Evidenční kartě řidiče)
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (viz. Přihláška)
 • Žádost o přijetí k výuce a výcviku do autoškoly (viz. Přihláška)


Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci. Jinak byste se mohli dopustit protiprávního jednání!

Jaký je rozsah přezkoušení?

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

 • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 • ovládání a údržba vozidla (pouze u skupin C, CE, D, DE)
 • praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Zákon to nepředepisuje, postačuje tedy samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu tak, abyste byli dostatečně připraveni na nástrahy zkoušky. Každý řidič má nějaké zlozvyky, které je třeba pro účely zkoušky odstranit.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Jestliže ani napodruhé neprospějete, musíte absolvovat novou výuku nebo výcvik.

Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na registru řidičů (Magistrát nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností)?

 • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • doklad o zdravotní způsobilosti
 • dopravně psychologické vyšetření (vyšetření u dopravního psychologa pro naše klienty zprostředkujeme)
 • rozhodnutí o prominutí zbytku trestu, pokud bylo vydáno